Events Club Oy - EVENTS CLUBIN KLUBIEHDOT

1. EHTOJEN SOVELTAMISALA

1.1. Näitä klubiehtoja (jäljempänä “Klubiehdot”) sovelletaan Events Club Oy:n ("Events Club") verkko-osoitteessa www.eventsclub.fi (“Verkkosivut”) tuottaman ja ylläpitämän Events Club -kanta-asiakasjärjestelmän palveluihin ja niiden käyttöön. Hakiessaan Events Clubin jäsenyyttä (“Rekisteröityminen”) käyttäjä hyväksyy nämä Klubiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.2. Events Clubin palvelut (“Palvelu”) tarkoittavat Klubiehtojen kohteena olevia tieto- ja/tai lipunvarauspalveluita.

1.3 Events Club tarjoaa rekisteröityneille jäsenille (“Jäsen”) Palveluita näiden valitseman palvelukokonaisuuden (“Palvelutaso”) mukaisessa laajuudessa. Palvelut voivat sisältää muun ohella ennakkotietoja kansainvälisten ja suomalaisten esiintyjien vierailuista, konserteista ja tapahtumista (yhteisesti “Tapahtuma”) ja/tai lipunvarausmahdollisuuden Tapahtumiin.

1.4. Events Clubin yhteystiedot: Events Club Oy, Hämeentie 15, 7. krs., 00500 Helsinki. Y-tunnus 1081857-8.

2. REKISTERÖITYMINEN EVENTS CLUBIN JÄSENEKSI

2.1. Events Clubin Jäseneksi haluavan yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön (”Hakija”) tulee täyttää Verkkosivuilla oleva Hakijan valitsemaa Palvelutasoa koskeva sähköinen lomake, joka samalla toimii jäsenhakemuksena (”Hakemus”).

2.2. Hakijan jäsenyys Events Clubissa tulee voimaan, kun Events Club Oy on toimittanut Hakijalle sähköpostitse erillisen ilmoituksen Hakemuksen hyväksymisestä Hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja Hakija on maksanut Events Clubin verkkosivuilla kulloinkin määritellyn mahdollisen jäsenmaksun.

2.3. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Events Clubilla on oikeus hylätä Hakemus syytä ilmoittamatta.

2.4. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtää jäsenyyttään edelleen ilman Events Clubin antamaa kirjallista suostumusta.

2.4. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa Events Clubin jäsenyys lakkaamaan välittömästi kirjallisella ilmoituksella, joka voidaan tehdä myös sähköisesti. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta, ellei siihen ole erityisen painavaa perustetta.

3. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA PALVELUN KÄYTTÖ

3.1 Hakemuksen täyttämisen yhteydessä Jäsen määrittää itselleen Palvelun käyttämisen kannalta tarpeelliset käyttäjätunnuksen ja salasanan (“Tunnistetiedot”).

3.2 Jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että Tunnistetiedot säilytetään huolellisesti ja siitä että ne eivät joudu sivullisten tietoon. Jäsen vastaa kaikesta Tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Mikäli Jäsenellä on aihetta epäillä Tunnistetietojen joutuneen sivullisten tietoon, Jäsenen on ilmoitettava asiasta Events Clubille viipymättä. Jäsen vapautuu tämän Tunnistetiedoilla tapahtuneesta Palvelun käyttöön liittyvästä vastuusta Events Clubin vastaanotettua edellä mainitun ilmoituksen.

3.3. Jäsen sitoutuu käyttämään Palvelua lain ja hyvän tavan ja näiden ehtojen mukaisesti ja vastaa täysimääräisesti lain, hyvän tavan tai näiden ehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä Events Clubille tai kolmannelle aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

3.4. Jäsen vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista laitteisto-, ohjelmisto-, tietoliikenne- ja muista välittömistä ja välillisistä kustannuksista sekä Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja muiden järjestelmien hankkimisesta.

4. PALVELUTASOT

4.1 Kulloinkin voimassaolevat Palvelutasot ja niihin kuuluvan Palvelun sisältö määritellään erikseen Verkkosivuilla.

4.2 Mikäli Palvelutasoon sisältyy lipunvarausmahdollisuus, varausmenettelyyn sovelletaan alla kohdassa 7. määriteltyjä ehtoja.

4.3 Events Clubilla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palvelutasoihin sekä niihin liittyviin Palveluihin ilmoittamalla niistä Verkkosivuilla. Muutokset tulevat voimaan joko välittömästi kun niistä on ilmoitettu Verkkosivuilla tai muuna Events Clubin erikseen ilmoittamana ajankohtana. Muutokset koskevat voimaantulonsa jälkeen myös sellaisia Jäseniä, jotka ovat liittyneet Palveluun ennen muutoksen voimaantuloa.

5. PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

5.1. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa jokaisena viikonpäivänä. Events Clubilla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu kokonaan tai osittain pois käytöstä huollon, asennuksen tai muun vastaavan välttämättömän syyn vuoksi. Events Club ei miltään osin takaa, että Palvelu toimii virheettömästi tai käyttökatkoitta, eikä anna mitään takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista.

5.2. Events Clubilla on oikeus muuttaa kaikilla tavoin Palvelun tai sen osan sisältöä, rakennetta, ulkoasua, toiminnallisuuksia ja muita ominaisuuksia.

5.3. Events Club pyrkii kohtuuden mukaan ilmoittamaan Palvelun käyttökatkoista sekä Palveluun tehtävistä, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista etukäteen Verkkosivuilla tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi kun muutos on toteutettu tai muuna Events Clubin erikseen ilmoittamana aikana.

6. PALVELUN OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET

6.1. Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät omistus-, tekijän- tavaramerkki- ja/tai muut immateriaalioikeudet, kuuluvat Events Clubille tai Palvelun tuottamiseen osallistuneille kolmansille osapuolille.

6.2. Jäsen saa käyttää Palvelua vain nimenomaisesti sovittuun tarkoitukseen eikä Palvelua tai Palvelussa olevaa materiaalia saa taltoida, välittää edelleen (ml. linkitys), esittää julkisesti tai liittää muuhun tuotteeseen tai palveluun taikka muulla tavoin saattaa yleisön saataville alkuperäisestä yhteydestään poikkeavasti ilman Events Clubin antamaa nimenomaista suostumusta.

6.3. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Jäsenelle, Hakijalle tai muulle Palvelun käyttäjälle myönnetä mitään muita oikeuksia Palveluun tai sen sisältöön kuin näiden Klubiehtojen mukainen rajoitettu käyttöoikeus. Käyttöoikeutta ei saa siirtää edelleen ilman Events Clubin suostumusta.

7. TIEDOT TAPAHTUMISTA

7.1. Events Club tarjoaa Jäsenille tietoja Tapahtumista valitun Palvelutason puitteissa Verkkosivuilla kulloinkin määritellyllä tavalla (“Tiedote”).

8. VARAUSTEN TEKEMINEN JA KÄSITTELY

8.1. Mikäli Palvelutasoon sisältyy lipunvarausmahdollisuus, Tiedote oikeuttaa kulloinkin Jäsenen tekemään lippuvarauksen (“Varaus”) Events Clubille, ellei erikseen Tiedotteen yhteydessä ole toisin mainittu. Varaus tehdään Verkkosivuilla olevan varauspalvelun kautta, sähköpostitse tai muulla Verkkosivuilla kulloinkin määritellyllä tavalla. Varaus on samalla Events Clubille osoitettu lippuvarauksen mukaisia lippuja koskeva tilauspyyntö.

8.2. Varaukset pyritään käsittelemään niiden saapumisjärjestyksessä. Mikäli Palvelutasoon sisältyy lipunvarausmahdollisuus ennen yleisen lipunmyynnin alkamista tai muu etusijajärjestely (yhteisesti “Ennakkovaraus”), käsitellään Ennakkovaraukset ennen muita Varauksia. Muilta osin Ennakkovarauksiin sovelletaan Varauksia koskevia ehtoja, ellei näissä Klubiehdoissa ole nimenomaisesti toisin määrätty.

8.3. Events Clubilla on oikeus rajoittaa Varausten määrää sekä asettaa aikarajoituksia Varausten tekemiselle.

8.4. Events Club voi lähettää Jäsenelle erillisen ilmoituksen Varauksen vastaanottamisesta. Ilmoitusta Varauksen vastaanottamisesta ei pidetä näiden Klubiehtojen kohdan 7.5 mukaisena Varauksen vahvistuksena.

8.5. Events Club vahvistaa Varauksen ilmoittamalla siitä sähköpostitse Varauksen tehneelle Jäsenelle. Events Clubilla on oikeus jättää Varaus kokonaan tai osittain vahvistamatta tai muutoin hylätä Varaus syytä ilmoittamatta. Events Club pyrkii kohtuuden mukaan ilmoittamaan Jäsenelle sähköpostitse tai muulla parhaaksi katsomallaan tavalla, mikäli Varausta ei edellä mainitulla tavalla hyväksytä.

9. LIPPUJEN LUNASTAMINEN

9.1. Edellä kohdassa 8.5. mainitulla tavalla vahvistettuja Varauksia koskevat liput (“Liput”) ovat lunastettavissa Events Clubin nimeämän lipunmyyjän (“Lipunmyyjä”) toimipisteestä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua Varauksen vahvistamisesta tai muussa Tiedotteessa/ Vahvistuksessa määritellyssä ajassa. Lunastamattomat Varaukset peruuntuvat ilman eri toimenpiteitä edellä mainitun ajan kuluttua.

9.2. Liput maksetaan laskulla, ellei Lipunmyyjän ja Jäsenen välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Lipunmyyjä voi asettaa Lippuihin liittyviä Jäsentä sitovia erityisehtoja, jotka ilmenevät Lipusta tai muusta Jäsenelle toimitettavasta materiaalista.

9.3. Lippujen jälleenmyynti on kielletty ilman erillistä Lipunmyyjän ja Events Clubin kanssa tehtävää kirjallista sopimusta.

10. TAPAHTUMAN SIIRTYMINEN TAI PERUUNTUMINEN

10.1. Mikäli Tapahtuma siirtyy sen jälkeen kun sitä koskeva Varaus on vahvistettu, mutta Lippua ei ole vielä lunastettu, Events Club ja Jäsen voivat sopia Varauksen siirtämisestä koskemaan kyseistä siirrettyä Tapahtumaa. Mikäli siirrosta ei sovita tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla, Varaus peruuntuu ilman eri toimenpiteitä.

10.2. Mikäli Tapahtuma siirtyy sen jälkeen kun sitä koskeva Lippu on lunastettu, Jäsenellä on oikeus
a) ensisijaisesti saada lunastettua Lippua vastaava Lippu siirrettyyn Tapahtumaan;
b) jollei yllä kohdan a) mukainen menettely ole osapuolten kannalta kohtuullinen, saada lunastetun Lipun hintaa vastaava maksun palautus Lipunmyyjän toimipisteestä.

10.3. Mikäli Tapahtuma peruuntuu sen jälkeen kun sitä koskeva Varaus on vahvistettu, mutta Lippua ei ole vielä lunastettu, Varaus raukeaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä. Siltä osin kuin peruuntunutta Tapahtumaa koskeva Lippu on jo lunastettu, Jäsenellä on oikeus saada Lipun hintaa vastaava maksun palautus Lipunmyyjän toimipisteestä.


11. YLIVOIMAINEN ESTE

11.1. Events Club ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista tai muista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Events Club on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

11.2. Events Clubin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

12. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

Tapahtuman peruuntuessa tai siirtyessä Events Clubin korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tilanteissa lunastetun Lipun hinnan palautukseen. Events Club ei vastaa mistään muusta Jäsenelle, Hakijalle tai muulle käyttäjälle mahdollisesti syntyneestä välittömästä eikä välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen Palvelusta tai Palvelun käyttämisestä.

Jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus on määritelty Klubiehtojen kohdassa 3.3.

13. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

13.1. Verkkosivuilla kerätään ainoastaan käyttäjien vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja. Käyttäjistä ei tallenneta mitään henkilötietoja, jos he ainoastaan selailevat Verkkosivuja kirjoittamatta henkilötietojaan niille Verkkosivuilla varattuihin kohtiin.

13.2. Jäsenten henkilötiedot rekisteröidään Events Clubin asiakasrekisteriin, johon kerätään ne Jäsenen antamat tiedot, jotka tämä on antanut Hakemuksessaan tai Varauksessaan.

13.3. Kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Events Club varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.

13.4. Lisää henkilötietojen käsittelystä on luettavissa henkilötietolain mukaisesta rekisteriselosteesta.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

14.1 Jäsenen ja Events Clubin väliseen suhteeseen ja näihin Klubiehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, näistä Klubiehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalain tarkoittaman kuluttajan asemassa olevalla Jäsenellä on oikeus saattaa Jäsenen ja Events Clubin välisestä suhteesta ja näistä Klubiehdoista aiheutuva riita käsiteltäväksi myös Jäsenen kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

15. ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMINEN

15.1. Näiden Klubiehtojen perusteella tehdyt hakemukset, varaukset, sopimukset, ilmoitukset, reklamaatiot ja muut asiakirjat on aina tehtävä kirjallisesti. Nämä asiakirjat voidaan lähettää toiselle sopijapuolelle myös sähköpostin välityksellä.

16. ETUSIJAJÄRJESTYS JA KULUTTAJASUHTEET

16.1. Mikäli näiden Klubiehtojen ja niiden osapuolten välisen sopimuksen tai muun asiakirjan välillä vallitsee ristiriita, noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:

1) Klubiehdot
2) Osapuolten välinen muu sopimus

16.2. Kuluttajasuojalain tarkoittaman kuluttajan asemassa olevalla Jäsenellä on näistä ehdoista riippumatta aina oikeus vedota kuluttajansuojalain mukaisiin pakottaviin määräyksiin.

17. KLUBIEHTOJEN MUUTTAMINEN

17.1. Events Clubilla on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä Klubiehtoja ilmoittamalla siitä Verkkosivuilla. Jäsenen katsotaan hyväksyneen muutoksen tämän käyttäessä Palvelua sen jälkeen kun muutetut ehdot on julkaistu Verkkosivuilla. Jäsen on velvollinen huolehtimaan ja vastaa siitä, että se on tutustunut kulloinkin voimassaoleviin Klubiehtoihin.